Phiên bảnh laravel 5.5 thì remove url public sao mọi người, mình edit file .htaccess mà chạy vẫn không được.

Viết câu trả lời

Drop Images