anh_dung bắt đầu chủ đề từ 7 năm trước

@sIT ·


Admin

Member

mọi người cho em hỏi e dùng ajax lấy rdoLevel gửi lên sever nhưng tại sao nó lại luôn lấy cái input đầu tiên nếu để như trên thì cái rdoLevel nó luôn lấy value của thằng admin = 1, nếu e đảo ngược lại thì nó chỉ lấy cái menber value = " 2 " dù e tích vào thằng kia.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận