batboyboy bắt đầu chủ đề từ 2 năm trước

@batboyboy ·


Ai giúp mình với

cho 2 ô nhập giá trị input 1 input 2 (giá trị số) 3 nut 1- dấu + 2- dấu - 3 - dấu +

dùng in 1 và 2 nhập dữ liệu và khi ấn + kết hợp dấu = sẽ ra kết quả dùng in 1 và 2 nhập dữ liệu và khi ấn - kết hợp dấu = sẽ ra kết quả

Html chỉ cần đủ nút và cách làm thôi

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận