haiduong bắt đầu chủ đề từ 9 tháng trước

@duong ·


Câu 1: Cho dăy só sau: 15, 6, 9, 1, 19, 30, 4, 27, 12. Yêu cầu: Mô tả từrng bước để sắp xếp dẵy số trên tăng dần theo phương pháp sắp xếp Shaker Sort. Câu 2: Cho dẵy phân tt gồm các k' tv sau: H, K, A, L, N, B, D, V. Yôu cau: Mô tâ tîrng buóc dĆ săp xep dăy k' tv tren giâm dan dan theo phuung phâp săp xëp ĐÔi ChÔ Trłrc TiĆp.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận