hoai_han bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@Hoai Han ·


Bài 2: Viết chương trình đệ quy tính ab Bài 3: Viết chương trình tính:

  1. S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n
  2. S(n) = 12+22+32+…+n2
  3. S(n) = 13+23+33+…+n3 Bài 4: Viết chương trình đệ quy in ra n phần tử trong dãy số Fibonaci với n nhập từ bàn phím Bài 1: Giả sử cần quản lý một lớp học bao gồm cácsinh viên. Mỗi sinh viên gồm các thông tin sau: Họ Tên, Lớp, Số báo danh, Điểm trung bình.
  4. Viết dạng cài đặt danh sách này bằng cấu trúc danh sách liên kết đơn,
  5. Với cấu trúc danh sách đã cài đặt, viết các chương trình con thực hiện các yêu cầu như sau: a. Nhập vào danh sách gồm n sinh viên. Với n là một số nguyên dương tự nhập từ bàn phím b. Loại bỏ khỏi danh sách những sinh viên có điểm trung bình < 5 c. Sắp xếp danh sách theo trường lớp tăng dần d. In ra màn hình danh sách sinh viên theo từng lớp.

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

priyasingh avatar

C programming language, the first of its kind, is a procedural programming language. Because of its structure, high-level abstraction, machine independence, and other features, it is one of the most widely used programming languages. The language not only has a wide range of applications, but it also serves as the model for a number of contemporary, powerful computer languages, such as Java and Python. __Prepare for C++ interview questions and answers and explore yourself in the field through the link https://ezinterviews.io/qa/it/c/