Nhập vào ma trận 4x4,báo ra: Số các phần tử lớn hơn 0,liệt kê các phần tử lớn hơn 0 đó,tính tổng của chúng. Số các phần tử nhỏ hơn 0,liệt kê các phần tử nhỏ hơn 0 đó,tính tổng của chúng.

Viết câu trả lời

Drop Images

3 Bình luận

phaptl avatar
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Bai Tap</title>
</head>
<body>
  <?php
    /**
    * 
    */
    class Ex
    {
      private $am = [];
      private $duong = [];

      function __construct()
      {
        $array = [];
        // Nhập mảng 4x4 ngẫu nhiên
        for ($a=0; $a < 4; $a++) { 
          for ($b=0; $b < 4; $b++) { 
            $array[$a][$b] = rand(-100, 100);
          }
        }
        $this->render($array, 0);
        echo '<br/> Có '.count($this->am).' phần tử âm: ';
        foreach ($this->am as $key => $value) {
          echo $value.' ';
        }
        echo ' Tổng là: '.array_sum($this->am);
        echo '<br/> Có '.count($this->duong).' phần tử dương: ';
        foreach ($this->duong as $key => $value) {
          echo $value.' ';
        }
        echo ' Tổng là: '.array_sum($this->duong);
      }

      function render($input, $deep) {
        if (is_array($input)) {
          $deep++;
          echo '<ul>';
          foreach ($input as $key => $value) {
            $this->render($value, $deep);
          }
          echo '</ul>';
        }else{
          if ($input > 0) {
            array_push($this->duong, $input);
          }elseif ($input < 0) {
            array_push($this->am, $input);
          }
          echo '<div style="width: 50px; display: inline-block">'.$input.'</div>';
        }
      }
    }

    new Ex();
  ?>
</body>
</html>
phqghume avatar
vuhungtb avatar

Cảm ơn bạn nhìu nha,bạn giỏi vậy <3

phqghume avatar
vuhungtb avatar

Các phần tử trong ma trận này có thay đổi được ko hả bạn..

phaptl avatar

@vuhungtb : Có thể thay đổi được nhé. Cách nhập vào thủ công thì bạn tham khảo bài tập trước mà bạn hỏi đó.

phaptl avatar

@vuhungtb : Gợi ý thêm là nhập ma trận cấp 2 từ form thì lồng thêm vòng lặp vào trong vòng lặp cấp 1

phqghume avatar