Bài tập 2:Tìm vị trí đầu tiên của số lớn nhất,số nhỏ nhất trong mảng có 10 phần tử? Yêu Cầu: +)Thiết kế giao diện nhập từng phần tử và in ra màn hình. +)Sau khi nhập đủ 10 phần tử thì thực hiện tìm vị trí đầu tiên của số lớn nhất, số nhỏ nhất.

Viết câu trả lời

Drop Images

Bạn biết làm những phần nào rồi? cần giúp phần nào nói ra để mọi người biết giúp cách tốt nhất nhé


Mình làm để bạn tham khảo: file: \xampp\htdocs\baitap.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Bai Tap</title>
</head>
<body>
  <form method="post" action="" >
    <?php
      $inputs = isset($_POST['in'])? $_POST['in']: [];
      if (count($inputs) > 0 && count($inputs) <= 10) {
        foreach ($inputs as $key => $value) {
          if (is_numeric($value)) {
            echo '<input type="number" name="in[]" value="'.$value.'"><br/>';
          }else{
            unset($inputs[$key]);
          }
        }
        echo 'Đã nhập '.count($inputs).' phần tử<br/>';
      }
      if (count($inputs) < 10) {
        echo '<input type="number" name="in[]" placeholder="Nhập phần tử mới" autofocus><br/>';
      }
      if (count($inputs) == 10) {
        echo 'Phần tử lớn nhất là '.max($inputs).'. Phần tử nhỏ nhất là '.min($inputs);
      }
    ?>
    <br/>
    <button type="submit">Submit</button>
  </form>
</body>
</html>