Bài tập 2:Tìm vị trí đầu tiên của số lớn nhất,số nhỏ nhất trong mảng có 10 phần tử? Yêu Cầu: +)Thiết kế giao diện nhập từng phần tử và in ra màn hình. +)Sau khi nhập đủ 10 phần tử thì thực hiện tìm vị trí đầu tiên của số lớn nhất, số nhỏ nhất.

Viết câu trả lời

Drop Images

2 Bình luận

phaptl avatar

Bạn biết làm những phần nào rồi? cần giúp phần nào nói ra để mọi người biết giúp cách tốt nhất nhé

phaptl avatar

Mình làm để bạn tham khảo: file: \xampp\htdocs\baitap.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Bai Tap</title>
</head>
<body>
  <form method="post" action="" >
    <?php
      $inputs = isset($_POST['in'])? $_POST['in']: [];
      if (count($inputs) > 0 && count($inputs) <= 10) {
        foreach ($inputs as $key => $value) {
          if (is_numeric($value)) {
            echo '<input type="number" name="in[]" value="'.$value.'"><br/>';
          }else{
            unset($inputs[$key]);
          }
        }
        echo 'Đã nhập '.count($inputs).' phần tử<br/>';
      }
      if (count($inputs) < 10) {
        echo '<input type="number" name="in[]" placeholder="Nhập phần tử mới" autofocus><br/>';
      }
      if (count($inputs) == 10) {
        echo 'Phần tử lớn nhất là '.max($inputs).'. Phần tử nhỏ nhất là '.min($inputs);
      }
    ?>
    <br/>
    <button type="submit">Submit</button>
  </form>
</body>
</html>
vuhungtb avatar

@phaptl : Tìm key của các số lớn nhất và số nhỏ nhất chứ không phải tìm value của những số đó bạn ơi

phaptl avatar

tìm key thì có hàm array_search("value của key cần tìm",$mảng) nhé bạn.

array_search(max($inputs),$inputs)