kaido bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@Thịnh ·


mọi người cho e hỏi về cài bài này? xây dựng cấu trúc dự liệu dạng trừu tượng danh sách liên kết đơn (singly linked list) với các yêu cầu sau: danh sách chỉ chứa tối đa 3 mục tin. nếu có tập tin thứ 4 được thêm vào đưa ra thông báo nhắc nhở .mục tin chỉ chứa kiểu dữ liệu chuỗi (string) nếu thêm mục tin không phải kiểu chuoir đưa ra thông báo nhắc nhở

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận