bài tập quản lý sinh viên kế thừa c++ tính tổng số điểm đạt được của sinh viên + xếp loại học lực của sinh viên dựa vào tổng điểm với tổng điểm ≥ 24 thì xếp loại giỏi, 21 ≤ tổng điểm < 24 thì xếp loại khá, 15 ≤ tổng điểm < 21 thì xếp loại trung bình, còn tổng điểm <15 thì xếp loại yếu. + hiển thị kết quả thi của sinh viên (với các thông tin số báo danh, họ tên, ngày sinh, lớp, điểm tin đại cương, toán cao cấp, tiếng anh, xếp loại). - viết hàm main thực hiện: + nhập danh sách kết quả cho n sinh viên. + sắp xếp danh sách sinh viên giảm dần theo tổng điểm và hiển thị kết quả sắp xếp. + hiển thị ra màn hình danh sách sinh viên xếp loại yếu.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận