kmabg9x bắt đầu chủ đề từ 4 năm trước

@Tu Nguyen ·


Bài hiện tại chỉ trả về kết quả vị trí đầu tiên, mình muốn tìm vị trí còn lại

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define BUFFER_SIZE 1000
#define MAX_SIZE 1000
int main()
{
  /* File pointer to hold reference of input file */
  FILE * fPtr;
  FILE * fTemp;
  char path[100];
  char buffer[BUFFER_SIZE];
  char oldWord[100], newWord[100];
  int line, col,i;

  printf("Enter file name: ");
  scanf("%s", path);
  fPtr = fopen(path, "r");
  fTemp = fopen("replace.tmp", "w");

if (fPtr == NULL || fTemp == NULL)
  {
    /* Unable to open file hence exit */
    printf("\nUnable to open.\n");
    printf("Please check your file.\n");
    exit(EXIT_SUCCESS);
  }
  else
  {
    printf("Input a word: ");
    scanf("%s", newWord);

    indexOf(fPtr, newWord, &line, &col);
    if (line!= -1)

    printf("line: %d, col: %d\n", line+1, col + 1);
   fclose(fPtr);
}
}
int indexOf(FILE *fptr, const char *word, int *line, int *col)
{
  char str[BUFFER_SIZE];
  char *pos;
  *line = -1;
  *col = -1;
  while ((fgets(str, BUFFER_SIZE, fptr)) != NULL)
  {
    *line += 1;

    // Find first occurrence of word in str
    pos = strstr(str, word);

    if (pos != NULL)
    {
      // First index of word in str is
      // Memory address of pos - memory
      // address of str.

      *col = (pos - str);
       col++;

      break;
    }
  }
  // If word is not found then set line to -1
  if (*col == -1)
    *line = -1;

  return *col;

}

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

phaptl avatar
 • Đầu tiên ở class indexOf bạn khai báo một mảng listIndex.
 • Sau đó trong hàm kiểm tra điều kiện trả về vị trí if (pos != NULL) chỗ break bạn xóa đi thay vào chỗ đó là thêm vào mảng listIndex vị trí thỏa mãn đó. Và cuối cùng ở dòng return *col; thay bằng return listIndex;
 • Mấu chốt ở đây là lệnh break, lệnh này ngắt mọi công việc trong vòng lặp while, khi đặt trong hàm điều kiện kia ý nghĩa của nó là "nếu tìm được rồi thì dừng lại, không lặp lại việc tìm kiếm nữa"