Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

phaptl avatar

dòng 45 this.state.colors.map(funtion() { không thể dùng "this" })this.state.colors.map(() => { có thể dùng "this" })

PS: Lần sau bạn post đoạn code vào trình soạn thảo nhé, đặt trong 2 dấu `` hoặc click vào biểu tượng trên thanh công cụ rồi paste code vào để dễ debug hơn