danoel1999 bắt đầu chủ đề từ 2 năm trước

@haobui ·


  1. anh chị cho em hỏi code để tạo ra số lượng textbox dựa theo số được nhập từ bàn phím ....vd nhập số 5 vào textbox trang 1 ..kết quả xuất hiện 5 textbox tại trang 2 để nhập các giá trị tương ứng từng textbox......cuối cùng xuất các giá trị từ các ô textbox thành 1 mảng các giá trị ạ..(PHP)

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận