mobo0 bắt đầu chủ đề từ 5 tháng trước

@billy21 ·


Trong SQL Server, tôi đang xây dựng dạng xem được hiển thị bên dưới.

create view View_CAM
as
SELECT
'5' FUNCTION,
getdate() UPLOAD_DATE,
'U' STATUS,
NULL INITIATED_DATE,
NULL PROCESSED_DATE,
NULL FINACLE_CUST_ID,
NULL PROCESSING_USER_ID,
**select currency from table_name** CURRENCIES

Đối với cột TIỀN TỆ, tôi phải tạo một truy vấn chọn lọc để dữ liệu được hiển thị. Ở trên một là không chính xác. làm thế nào nó có thể được hoàn thành Cảm ơn bạn trước.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận