Cho em hỏi là có thể import một app react native đã hoàn thiện vào một app có sẵn khác không?

Ý em là sau khi đã xây dựng xong một app react native, làm sao để người ta có thể lấy app của mình để import vào một app android hay ios hay web của họ ấy.

Viết câu trả lời

Drop Images