Mình đang tìm hiểu về jwt. mình không hiểu lúc có mã token ở server. khi request lại thì kèm theo token ở headers, thử ở postman thì điền thủ công vào header vậy lúc làm trên web thì làm sao để tự đính kèm token khi request nhỉ ?

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Kịch bản như sau:

  1. Đăng nhập thành công, server gửi về token.
  2. Lưu token vào cookie của trình duyệt
  3. Lấy token từ cookie gán vào headers trong mỗi lần request.