#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
char printMenu();
int main()
{
    {
        char Name[100], MSSV[10];
        printf("*********Trường PT DTNT Cấp 2-3 Vĩnh Phúc*********\n");
        printf("* Môn thi: Tin học Pascal");
        printf("* Ngày thi: 12/12/2020 *\n");
        printf("* Nhập vào Họ và tên: *\n"); fgets(Name, sizeof(Name), stdin);
        printf("* Mã số học sinh: *\n"); fgets(MSSV, sizeof(MSSV), stdin);
        printf("*********************************************************\n");
        printf("Xin chào %s",Name);
        printf("* Ngày thi: 12/12/2020 *\n");
        printf("* Họ và tên: %s *\n",Name);
        printf("* Mã số học sinh: %s *\n",MSSV);
        printf("*********************************************************\n");
        printf("*Chọn một câu hỏi để bắt đầu:*\n");
        printf("* 1. Câu hỏi số 1 *\n");
        printf("* 2. Câu hỏi số 2 *\n");
        printf("* 3. Câu hỏi số 3*\n");
        printf("* 4. Thoát khỏi đề thi*\n");
        printf("* *\n");
        printf("***********************************************************\n");
        printf("\nNhập một số vào đây: ");
        fflush(stdin);
        return getc(stdin);
    }
    char userChoice;
    do {
        userChoice = printMenu(stdin);
        switch(userChoice)
        {
            case '1': printf("\n\nCâu 1: Hãy viết chương trình giải bài toán tính tổng của 50 số tự nhiên đầu tiên.\n\n");
                 break;
            case '2': printf("\nCâu 2: Viết chương trình nhập vào xâu kí tự họ tên và mã sinh viên của bạn.\n\n");
                 break;
            case '3': printf("\nCâu 3: Hãy tính biểu thức sau: 2X+30=25/18 với X là một số bất kì lớn hơn 100 từ bàn phím. Nếu vô nghiệm thì đưa ra màn hình PT vô nghiệm.\n\n");
                 break;
            case '4': exit(0);
                 break;
            case '0':
            default:
                 printf("\n\nLỖI! BẠN ĐÃ CHỌN SAI MỤC!\nVui lòng thử lại\n\n");
                 system("pause");
        }
    } while(userChoice!='1');
    system("pause");
    return 0;
}

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận