Chào mọi người. Mình muốn chuyển toàn bộ dữ liệu trong bảng về utf8-unicode_ci ALTER TABLE vtiger_contactdetails CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci; câu query này chỉ có tác dụng với dữ liệu mới Cho mình hỏi có cách nào để đổi tất cả không ạ

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận