Chào anh em

Có bác nào làm vuejs với framework7 chưa mình hỏi chút?

Mình cài framework7-vue , import r, Vue.use(Framework7) rồi nhưng khi dùng trong file .vue vẫn báo lỗi Unknown custom element:

<f7-swiper> - did you register the component correctly?

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Trong main component:

export default {
name: 'F7App',

framework7: {
     root: '#app',
     domCache: true,
     routes: [],
     animateNavBackIcon: true,
     swipePanel: 'left'
},