Có cách nào display Toast mỗi khi gặp error một cách global giống như lib này không mọi người?

https://github.com/Wolox/react-native-redux-toast

Thanks mọi người.

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Dùng một state (redux state) để lưu error. Sau đó viết một cái HOC để wrap mấy component, show, hide error tuỳ theo cái logic của mình.