cool bắt đầu chủ đề từ 5 năm trước

@war ·


mình muốn hỏi đăng nhập bằng facebook return info của facebook.Bạn nó có cách gì để lấy được info không.Mình muốn lấy rồi insert vào db luôn

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

nguyen1 avatar

Bạn console.log response trả về của hàm FB.login là thấy nội dung thôi mà