vbth7777 bắt đầu chủ đề từ 2 năm trước

@HauVo ·


let string = 'hello$@#!%%'

const specialCharacters = [
  "~", "`", "!", "@", 
  "#", "$", "%", "^", 
  "&", "*", "(", ")", 
  "-", "_", "+", "=", 
  "{", "}", "[", "]", 
  "|", "\\", "/", ":", 
  ";", "\"", "'", "<", 
  ">", "?"
 ]
 let result = string

 specialCharacters.forEach(char => {
  for(let i of string){
   result = string.replace(char, '')
  }
 })

 console.log(result)

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận