mobo0 bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@billy21 ·


Việc hiểu danh sách trong Python có thể có nhiều trình vòng lặp, chẳng hạn như [(x,y) cho x trong a cho y trong b] cho một số dãy a, b thích hợp. Tôi biết ngữ nghĩa vòng lặp lồng nhau của khả năng hiểu danh sách của Python. Vấn đề của tôi là, một trình lặp hiểu có thể đề cập đến trình lặp khác không? Nói cách khác: Tôi có thể có bất cứ thứ gì như thế này không: [x cho x trong a cho an trong b] trong đó trình lặp của vòng lặp bên trong là giá trị hiện tại của vòng lặp bên ngoài? Ví dụ, hãy xem xét một danh sách lồng nhau: a=[[1,2],[3,4]] cụm từ hiểu danh sách cho kết quả này là gì: [1,2,3,4] ?? (Xin vui lòng chỉ liệt kê các câu trả lời hiểu, vì đây là những gì tôi đang tìm kiếm.)

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận