hi all,

Cho mình hỏi lúc sử dụng redux lúc mình thay đổi giá trí của Actions mình muốn render lại Component data được lấy từ componentWillMount. thì làm cách nào.

thanks all

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Bắt state trả về thôi bạn