1. Liên kết tới website Khoa CNTT trường ĐH SPHN ở tab khác bởi logo của Khoa CNTT
  2. Cho phép người sử dụng click vào một đối tượng để download đề bài tập này về
  3. Tạo liên kết trong cùng 1 trang web với 2 trường hợp: a. Liên kết từ đầu trang đến cuối trang b. Liên kết từ cuối trang lên đầu trang

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận