<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

A/e có keyword tài liệu nào để có thể tham khảo viết Friendly URL sử dụng mod-rewrite như trên với ạ.

Thanks all @_@

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận