Hi các bác

Em vừa mới tiếp cận vuejs thì gặp phải lỗi này khi insert data vào database. E dùng vuejs và laravel. Mong các bác trợ giúp em fix cái lỗi này với.

em-dung-laravel-va-vuejs-thi-gap-phai-loi-nay-khi-insert-data-vao-database-em-dung-laravel-va-vuejs-thi-gap-phai-loi-nay-khi-insert-data-vao-database-01

em-dung-laravel-va-vuejs-thi-gap-phai-loi-nay-khi-insert-data-vao-database-em-dung-laravel-va-vuejs-thi-gap-phai-loi-nay-khi-insert-data-vao-database-02

em-dung-laravel-va-vuejs-thi-gap-phai-loi-nay-khi-insert-data-vao-database-em-dung-laravel-va-vuejs-thi-gap-phai-loi-nay-khi-insert-data-vao-database-03

em-dung-laravel-va-vuejs-thi-gap-phai-loi-nay-khi-insert-data-vao-database-em-dung-laravel-va-vuejs-thi-gap-phai-loi-nay-khi-insert-data-vao-database-04

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Bạn chưa add {{csrf_field()}} vào trong view laravel nha, chỉ cần bỏ vào là ko bị lỗi nữa