quang bắt đầu chủ đề từ 5 tháng trước

@tuan ·


khi em viết câu lênh nó thế này function 8.1 { cat ~/Desktop/Goode15sshtool/txt/gude s=$(ifconfig -a| grep eth | head -1 |awk -F " " '{print $2}'); rm -rf ~/.ssh/known_hosts echo "Enter DFU Mode。。。。。。。。。。。。。。。。。。" cd /Library/guderamdisk/6s-8.1ok/ipwndfu

./ipwnder_macosx -p

echo "write to file。。。。。。。。。。。。。。。。。。"

khi em thực thi lệnh toàn lỗi không thấy thư mục Enter DFU Mode。。。。。。。。。。。。。。。。。。 /Users/tuan/Desktop/Goode15sshtool/Auto.sh: line 13: cd: /Library/guderamdisk/6s-8.1ok/ipwndfu: No such file or directory /Users/tuan/Desktop/Goode15sshtool/Auto.sh: line 15: ./ipwnder_macosx: No such file or directory write to file。。。。。。。。。。。。。。。。。。 mong mọi người giúp cảm ơn

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận