Anh em cho mình hỏi về epoc_timestamp.

epoc_timestamp (thời điểm user request): Epoc time dạng hexa, chữ thường -->> tính bằng milisecond.

Mong anh em giúp đỡ!!!

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

phaptl avatar

Mục đích của bạn là lấy thời gian gì nhỉ? sao không dùng hàm time() ?