Mọi người cho em hỏi có cách nào trong css mà có thể viết text lên trên video đang chạy được không ạ Video vần chạy và có chứ ở trên Như ở trang này ạ https://ieltsonlinetests.com/

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận