rafa bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@Thien Nguyen ·


13:58, 14 Tháng 3, 2021 Bạn đã gửi 14 Tháng 3 cl_autowepswitch 0 21:30, 18 Tháng 3, 2021 Bạn đã gửi 18 Tháng 3 Bạn đã thu hồi một tin nhắn Bạn đã gửi 18 Tháng 3 ​viewmodel_fov "68" viewmodel_offset_x "2.5" viewmodel_offset_y "2" viewmodel_offset_z "-2" viewmodel_recoil "0" 16:10, 23 Tháng 3, 2021 Bạn đã gửi 23 Tháng 3 jacke200xyz Toidaidot1234 20:40, 6 Tháng 5, 2021 Bạn đã gửi 6 Tháng 5 Bạn đã thu hồi một tin nhắn 10:47, 11 Tháng 5, 2021 Bạn đã gửi 11 Tháng 5 Bạn đã thu hồi một tin nhắn Bạn đã gửi 11 Tháng 5 Bạn đã thu hồi một tin nhắn 14:14, 13 Tháng 5, 2021 Bạn đã gửi 13 Tháng 5 Bạn đã thu hồi một tin nhắn 17:23 Bạn đã gửi Hôm nay lúc 17:23 Bài 1. Xây dựng lớp MaTran để thực hiện các phép toán trên ma trận, bao gồm:

  • Hàm tạo ma MaTran(sh as integer, sc as integer) dùng để khởi tạo một ma trận có số hàng là sh và số cột là sc.
  • Phương thức “Nhap” để nhập ma trận từ bàn phím
  • Phương thức “Cong” để cộng hai ma trận
  • Phương thức “TongHang(int k) ” để thực hiện tính tổng các phần tử trên hàng thứ k.
  • Phương thức “DoiDau” để đổi dấu các phần tử của ma trận
  • Phương thức Max để tìm phần tử lớn nhất của ma trận
  • Phương thức “Print” để in ma trận ra màn hình Bạn đã gửi Hôm nay lúc 17:24 Bài 2: (kế thừa) Xây dựng lớp “MaTranVuong” bằng cách kế thừa từ lớp “MaTran” được xây dựng trong bài 37 và bổ xung phương thức sau: -​GetDeterminant để trả về định thức của ma trận. -​TongCheoChinh để tính tổng các phần tử trên đường chéo chính -​TongCheoPhu để tính tổng các phần tử trên đường chéo phụ -​TongCheoK để tính tổng các phần tử trên đường chéo thứ k Bài 3. Lập trình mảng đối tượng Khai báo lớp Sinh viên có các thuộc tính MaSV, HoTen, DiemTB. Viết chương trình nhập vào 1 mảng danh sách sinh viên, in danh sách sinh viên và in thông tin sinh viên có điểm trung bình cao nhất

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận