luonghuudat97 bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@Huu Dat ·


Tiêu chuẩn xét khen thưởng như sau:

  • Sinh viên điểm trung bình trên 8(1đ)
  • Giảng viên có trên 360 tiết dạy và một công trình nghiên cứu khoa học
  • Cán bộ giảng viên đạt lao động loại A Nhập vào danh sách các thành viên trong trường Xuất danh sách những người được khen thưởng gồm họ tên bộ phận trực thuộc và thành tích cá nhân

Viết câu trả lời

Drop Images