nhiepphong bắt đầu chủ đề từ 6 năm trước

@nhiepphong ·


Chào cả nhà, help mình với, mình có cái mảng array (size=3)

0 => 
array (size=2)
'id' => string '1' (length=1)
'name' => string 'Leila Whitehead' (length=15)
1 => 
array (size=2)
'id' => string '2' (length=1)
'name' => string 'Jasmine Wheeler' (length=15)
2 => 
array (size=2)
'id' => string '3' (length=1)
'name' => string 'Cailin Woods' (length=12)

Giờ mình muốn chuyển thành dạng này có dc ko ?

array (size=3)
1 => string 'Leila Whitehead' (length=7)
2 => string 'Jasmine Wheeler' (length=5)
3 => string 'Cailin Woods' (length=4)

có nghĩa là id=> key, name=> value

thanks cả nhà

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

nhiepphong avatar
$outputData = [];
     foreach($inputData as $key => $data){
     $outputData[$data['id']] = $data['name'];
}
var_dump($outputData);

Chúc bạn thành công