hanko bắt đầu chủ đề từ 2 tuần trước

@Hanko ·


Cho mình hỏi createButton.count nó là gì vậy ạ? Nó có phải là biến không ạ? Như trước mình tìm hiểu thì không thể thay đổi giá trị của biến toàn cục bên trong hàm mà chỉ lấy giá trị được thôi____ def createButton(): createButton.count+=1 print(createButton.count) createButton.count = 0 createButton()

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận