cool bắt đầu chủ đề từ 5 năm trước

@war ·


Ai giúp mình vấn đề về javascript này với. Ví dụ mình có 1 menu đang hidden và mình muốn khi click vào một thẻ div định sẵn thì nó sẽ remove class hidden để hiển thị menu. Lúc trước có làm rồi mà quên mất tiêu

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

nguyen1 avatar

dùng hide và show của jquery cũng đc