hubrie bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@capital ·


Mấy bác cho hỏi mình có popup dùng js(setInterval) đang ở tình trạng:

  • Khi user vào site thì 30s sẽ show ra cứ thế 30s sau show tiếp Giờ mình muốn khi user vào site 30s sẽ show tiếp theo 45s, 60s... thì làm sao mọi người

Viết câu trả lời

Drop Images

thì set 1 biến var add_time = 15; ở ngoài, sau đó bên trong interval thì mỗi lần loop clear cái interval cũ, set cái interval mới và cộng thêm add_time vào