hot bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@war ·


Trong regular php Làm sao để cho dấu nhấy không bị lỗi vậy mn:

ví dụ:

$re=" /\'[a-z]+\'/ "; => thì không lỗi

$re=' /\"[a-z]+\"/ '; => thì không lỗi

$re=' /\'[a-z]+\'/ ' => lỗi

$re=" /\"[a-z]+\"/ " => lỗi

Làm sao để sử dụng dấu nháy k bị lỗi vậy mn

Viết câu trả lời

Drop Images