hubrie bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@capital ·


Javacsript Cả nhà cho mình hỏi, ví dụ dùng một thẻ

làm sao khi chúng ta nhấn submit thì thông tin vẫn gửi đến link trong action kia nhưng lại chuyển hướng đến 1 trang khác đc vậy ạ? Chẳng hạn như ta nhấn GỬI thì đc chuyển đến 1 trang cảm ơn chẳng hạn

Viết câu trả lời

Drop Images

thử đi bạn ơi

<form id="DNForm" method="POST" name="hello" action="receive.php" onsubmit="return false;">
<input name="nguoigui" type="text" value="">
<input name="nguoinhan" type="text" value="">
<input id="DNButton" type="submit" name="submission" value="GUI">
</form>

<script type="text/javascript">
$(function() {
$(document).on("submit", "#DNForm", function(event){
var nguoigui = $('input[name="nguoigui"]:first'),
nguoinhan = $('input[name="nguoinhan"]:first');
$.post( "receive.php", { nguoigui: nguoigui, nguoinhan: nguoinhan })
.done(function( data ) {
window.location.href = "http://www.google.com";
});
});
});
</script>