Xin cho hỏi là để bắt đầu cho 1 người mới bắt đầu học lập trình C# để học viết được các ứng dụng phục vụ cho công việc của mình (Cụ thể là thiết kế xây dựng)

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận