Hiển thị tất cả các số palindrome trong khoảng [m.n]. (Số palindromic hoặc số palindrome là số vẫn giữ nguyên khi các chữ số của nó được đảo ngược, vd16461)

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận