hot bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@war ·


Chào mọi người. Mình có vấn đề về việc lấy hình upload show ra web. Mình đã làm dc phần upload hình, move tới folder root/storage/app/public/avatars và tạo symbolic link tới root/public/storage/avatars với command php artisan storage:link. Ví dụ file mình có name là file1.jpg. Mình type vào browser full url của file nhưng vẫn ko ra: domain.app/storage/avatars/file.jpg. Có ai gặp lỗi này không ? Cảm ơn mọi người Mình chạy homestead trên window

Viết câu trả lời

Drop Images

Bạn chạy Commanf Prompt với quyền Admin trước khi vagrant up rồi mới chạy store link xem sao nhé