mobo0 bắt đầu chủ đề từ 3 tuần trước

@billy21 ·


Xin chào, tôi hiện đang khám phá sự khác biệt giữa Java và JavaScript, nhưng tôi đã gặp phải một số tình huống khó hiểu khiến tôi phải tìm cách làm rõ. Dưới đây là đoạn mã minh họa các lĩnh vực không chắc chắn của tôi:

// Code Snippet 1 (Java)
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int x = 5;
    System.out.println("The value of x is: " + x);
  }
}

Dưới đây là những vấn đề cụ thể mà tôi đang gặp phải:

 1. Mặc dù khai báo x là một biến số nguyên trong Java, nhưng tôi đã gặp phải hành vi không mong muốn khi cố cập nhật giá trị của nó từ 5 lên 10. Bạn có thể giải thích tại sao giá trị của x vẫn không thay đổi mặc dù đã gán cho nó một giá trị mới không?

 2. Trong khi thử nghiệm với Java, tôi gặp phải kết quả không mong muốn khi thử in giá trị của x bằng System.out.println(). Mặc dù cung cấp kết quả mong đợi "Giá trị của x là: 5", tôi không chắc chắn về cơ chế cơ bản chịu trách nhiệm hiển thị thông báo này. Bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động của System.out.println() trong Java không?

 3. Tôi không chắc sự khác biệt giữa Java và JavaScript là gì, đặc biệt là về cú pháp và nguyên tắc cốt lõi. Bạn có thể làm rõ sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ và đưa ra ví dụ để chứng minh những khác biệt này không?

 4. Trong khi nghiên cứu Java và bài viết này, tôi gặp khó khăn trong việc hiểu các khái niệm như lớp, đối tượng và phương thức. Các khái niệm này khác nhau như thế nào trong Java và JavaScript và sự phân nhánh đối với các nhà phát triển đang chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ là gì?

Kinh nghiệm và sự trợ giúp của bạn sẽ rất được hoan nghênh khi tôi giải quyết những vấn đề phức tạp này và mở rộng kiến thức của mình về Java và JavaScript. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận