Hi mọi người

Mọi người có thể chỉ mình cách filter theo keyword trong vuex được ko. Có code mẫu càng tốt cho mình xin. Cám ơn mọi người

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Có 2 hướng để bạn đi. Hướng 1: trong component bạn cứ gét all và sử dụng filter của vue ( tìm trên trang chủ ).

Hướng 2: bạn có thể sử dụng computed và truyền vào dữ liệu theo cách này

this.$store.getters['getterName']({ key, value }) )

bên trong getter thì bạn có thể viết

objectName[key] === value

thì nó sẽ lọc dc kết quả thôi mà