Lưu ý giải = C++ nha

SH01-200 Cho số nguyên N. E hãy lập trình để thay thế các chữ số 0 trong biểu diễn thập phân của N thành chữ số 5

Mô tả đầu vào Dòng 1 số nguyên T là số lượng bộ Test T dòng tiếp theo mỗi dòng ghi số nguyên N Ràng buộc 1\leq T\leq 10^51≤T≤10 5

0\leq N \leq 10^{12}0≤N≤10 12

Mô tả đầu ra Theo yêu cầu đề ra.

Hướng dẫn: • Tách từng chữ số của N nếu chữ số đó =0 thì thay thế bằng 5. • Hoặc có thể dùng string để làm.

Test case mẫu Đầu vào mẫu 1 4 1005 1234 9384 100 Đầu ra mẫu 1 1555 1234 9384 155

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận