[socket.io-client: 2.0.4]

Mình đang dùng thằng này để lập trình real-time. Tuy nhiên trên Android nó chỉ hỗ trợ Android 5.0, 5.1, và 6.0. IOS cũng chỉ đến 10.12. Vậy mọi người hay dùng thư viện nào để lập trình real-time mà chạy trên Android 7 và IOS 11 không ạ.

Mình xin cảm ơn!

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận