cool bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@war ·


em muốn từ detail activity quay trở lại fragment activity mà k load lại giữ liệu và dialog của fragment nữa, các bác chỉ cách cho em với !!! thanks

Viết câu trả lời

Drop Images

vậy set android:launchmode=singletop cho activity ở manifest