hubrie bắt đầu chủ đề từ 7 năm trước

@capital ·


Tôi có một nhỏ jquery ban hành vào "xem trước hình ảnh trước khi tải lên". Tôi đang sử dụng nhiều cho các tập tin nhập cùng một tên. Xem thử tính năng là làm việc nhưng loại bỏ chức năng không phải là làm việc. Người dùng cần phải loại bỏ những hình ảnh nếu họ không muốn. Làm ơn giúp tôi....

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

nguyen avatar

nút delete bằng cách sử dụng. Bấm () nhưng điều này có nghĩa là yếu tố cần phải đã được rpesent trong dom cho này để gắn vào nó. Giải Pháp là sử dụng $(body).on('event',target',function(){//stuff});