cool bắt đầu chủ đề từ 5 năm trước

@war ·


Mình có 1 vấn đề như thế này, mình thực hiện 1 ajax khi dữ liệu đổ về thành công mình sẽ dùng jquery bind data đó ra 1 ô input, trường hợp data đó khác null và khác 0 thì mình sẽ disabled cái input đó, còn không thì ngược lại. Nhưng lúc mình viết thì hàm check luôn trả về giá trị của input = 0 hết. Vậy mình nên đặt hàm check kết quả của input ở đâu?

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

cool avatar

đưa về json nhé