mobo0 bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@billy21 ·


Tôi không gặp khó khăn gì khi CHỌN dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Postgres trong Python bằng cách sử dụng con trỏ/thực thi. Tôi đã thay đổi SQL thành CHÈN một bản ghi, nhưng không có gì được chèn vào cơ sở dữ liệu. Ai đó có thể cho tôi biết những gì đã được thay đổi? Mọi thứ đều giống nhau ngoại trừ truy vấn SQL, vì vậy tôi hơi bối rối.

<!-- language: python -->
@app.route("/addcontact")
def addcontact():

  # this connection/cursor setting showed no problem so far
  conn = pg.connect(conn_str)
  cur = conn.cursor(cursor_factory=psycopg2.extras.DictCursor)

  sql = f"INSERT INTO jna (sid, phone, email) VALUES ('123','123','123')"
  cur.execute(sql) 
  return redirect("/contacts")

Sau khi đọc bài viết này từ scaler topics, tôi đã thử phương pháp này:

sql = f"INSERT INTO jna (\"sid\", \"phone\", \"email\") VALUES ('123','123','123')

Có đúng không? Ai đó có thể giúp tôi?

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận