0974083576 bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@ANH ·


. Hãy hiển thị tổng số lượng giáo viên đã đăng ký dạy môn học có tên “Cơ sở dữ liệu” : MaGV, TENGV, [TỔNG SỐ MÔN HỌC ĐĂNG KÝ] PHÂN TÍCH HỘ EM CÁI NÀY HIỂN THỊ NHỮNG GÌ Ạ

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận