dragon bắt đầu chủ đề từ 2 năm trước

@Dragon ·


Mình đang chưa rõ tứ khóa static trong PHP. Mình có đoạn code sau:

<!DOCTYPE html>

; $x++; } myTest(); myTest(); myTest(); ?>

--> Output mình chưa hiểu tại sao ra là : 1 2 2 Nếu theo logic của mình thì: 1 1 1

Câu hỏi: bạn nòi có thể giải thích rõ hơn tại sao lại ra kết quả trên với?

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

dragon avatar

Mình đang chưa rõ tứ khóa static trong PHP. Mình có đoạn code sau:

<!DOCTYPE html>

"; $x++; } myTest(); myTest(); myTest(); ?>

--> Output mình chưa hiểu tại sao ra là : 1 2 2 Nếu theo logic của mình thì: 1 1 1

Câu hỏi: bạn nòi có thể giải thích rõ hơn tại sao lại ra kết quả trên với?

myTest(); echo "
"; myTest(); ?>